header  
foto  
foto's links

Adviseur en Projectleider binnen gemeente Rijnwoude

Periode: 1994 – 1995

Vanuit de Grontmij organisatie gedetacheerd bij de gemeente Rijnwoude. De opdracht was tweeledig:

1. Privatisering Beheertaken.
Onderzocht diende te worden in hoeverre de mogelijkheid bestond om de beheertaken van de gemeente te privatiseren.
Het ging in dit kader om het beheer van de openbare ruimte. Dit deel van de opdracht bestond uit het inventariseren van
het areaal, het opstellen van een analyse en een plan van aanpak en het opstellen van een kostenraming.
Het doel was een gedragen advies over de mogelijkheid de beheertaken extern onder te brengen. Daarnaast diende
te worden onderzocht in hoeverre de organisatie vorm en inhoud diende te krijgen waarbij mogelijk gebruik gemaakt
ging worden van de medewerkers / capaciteit vanuit de gemeente. Het onderzoek is niet afgerond bij gebrek aan
bestuurlijk draagvlak.

2. Revitalisering dorpskern Hazerswoude Dorp:
De dorpskern van Hazerswoude Dorp diende vernieuwd en heringericht
te worden. Vanuit de opdrachtgevers zijde is het planproces aangestuurd en vormgegeven. De planvorming heeft met een
uitgebreide participatie vanuit de buurt en de ondernemers, plaatsgevonden. Als eindproduct in deze periode is een VO
samengesteld en gepresenteerd.

< vorig project - > volgend project


<<< Terug naar projectenoverzicht